(0)

Selecteer Regio

 • E-zine
 • Links
 • PRIVACYVERKLARING VLAAMS ABVV & VZW’’s

  Met deze privacyverklaring willen wij je duidelijk informeren over ons privacybeleid, over de persoonsgegevens die wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is. 

  Goedkeuring en transparantie zijn de basis van alles!

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw’s streven ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met al jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met de gegevens die we verwerken over jouw persoon. 

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw's bieden een waaier aan van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…). Om de best mogelijke service te bieden, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou als lid, vrijwilliger, militant, (potentiële) klant of geïnteresseerde… Wij hebben uiteraard niet altijd evenveel informatie nodig: zo zal minder informatie gevraagd worden bij het bestellen van een boek dan voor het verzorgen van een dienstverlening zoals loopbaanadvies. We vragen in elk geval nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk is.

  Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

  Onze verwerkingen van persoonsgegevens binnen Vlaams ABVV zijn steeds gebaseerd op een grond van wettelijke verplichting, legale gronden en/of je specifieke toestemming. 

  Als ABVV-lid

  Door lid te worden van het ABVV geef je een “alles-in-één” toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in het kader van onze brede waaier aan diensten en activiteiten.

  Lid zijn van een centrale van het ABVV kan verschillende vormen aannemen. Je kan gewoon “lid“ zijn, maar ook militant of een afgevaardigde of ondertussen al gepensioneerd zijn. In welke hoedanigheid ook, willen wij je de best mogelijke informatie, dienstverlening en bijstand bieden en daarom net is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van jou verwerken.

  Als ABVV-lid heb je recht  op diensten en voordelen die aangeboden worden door je ABVV-gewest en je ABVV-beroepscentrale. Niet-vakbondsleden kunnen hier niet van genieten. 

  Het ABVV, zijn gewesten en beroepscentrales kunnen je als lid zelf contacteren en diensten aanbieden. Omgekeerd kan je hen ook contacteren. Die wederzijdse contactname kan face-to-face gebeuren, via telefoon, via e-mail, via de website... en andere aangeboden contactvormen. Elke contactname kan leiden tot registratie van persoonsgegevens in je ledendossier. Voor deze werkwijze moet je dus geen aparte toestemming geven, want ze vloeit voort uit je lidmaatschap. 

  Wij opteren er dus voor om je lidmaatschap te bundelen in één pakket. Op het moment dat je lid wordt, geef je dan je specifieke toestemming voor deze aanpak. 

  Ook voor leden bieden wij dienstverlening aan die we doen in opdracht van een overheid, zoals de VDAB. Daar waar wij je in opdracht van VDAB bijstaan in je zoektocht naar werk of als erkend loopbaancentrum, zijn wij wettelijk verplicht ook bepaalde persoonsgegevens aan hen door te geven. Je wordt hierover steeds door ons geïnformeerd. Je moet hiervoor geen toestemming geven, omdat de overheid hierbij handelt vanuit haar decretale opdracht en onderdelen kan uitbesteden aan ons of aan andere derden. 

  Als niet-lid

  Daarnaast kan je ook als niet-lid beroep op ons doen. Dit is zeker het geval als wij werken in opdracht van een overheid, zoals bijvoorbeeld de VDAB. Hier gelden dezelfde privacy regels zoals hierboven beschreven voor dienstverlening in opdracht van de overheid.

  We bieden je dezelfde contactvormen aan als aan onze leden. Van zodra je contact neemt voor een dienstverlening geeft dit aanleiding tot registratie van je persoonsgegevens. Dit is nodig  om je nadien verder te contacteren en je probleem of vraag verder te behandelen en/of om te kunnen rapporteren in het kader van onze overheidsopdracht. Je wordt hierover tijdens het contact geinformeerd. In dat geval geef je je gegevens rechtstreeks door door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan… 

  Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

  Hieronder vind je een opsomming van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: 

  - Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonplaats (adres, postcode, plaats), gezinssamenstelling, nationaliteit, origine, moedertaal
  - E-mailadres, telefoonnummer (vast, mobiel) 
  - Lidmaatschap ABVV-gewest, ABVV-centrale
  - Bankrekeningnummer, rekeninguittreksel
  - Arbeider, bediende, werkloos, loopbaanonderbreking, student, interim, ziek, langdurig arbeidsongeschikt enz.
  - Professionele/educatieve informatie zoals loopbaan, werkgeverparitair comité,  baan en werkgelegenheid, onderwijs, opleiding, CV, evaluaties, Training en opleiding
  - Medische informatie in de brede zin
  - Lidmaatschappen van professionele organisaties
  - Foto’s van activiteiten, manifestaties, enz.

  Bijzondere persoonsgegevens zoals lidmaatschap van een vakbond en gegevens van delegees en secretarissen worden verwerkt om onze syndicale werking uit te bouwen. Andere bijzondere persoonsgegevens zoals aanwezigheid van arbeidshandicap, gezondheidsproblemen, origine en moedertaal worden enkel bevraagd en verwerkt indien belangrijk om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten, een essentieel element in onze loopbaandienstverlening. Dit gebeurt enkel indien absoluut noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en meestal vanuit een overeenkomst/contract met de overheid (cfr. loopbaandienstverlening, loopbaanbegeleiding, KOPA-opleiding en begeleiding).

  Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

  Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen op vlak van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…) zoals: 

  - Ledenregistratie in de ruime zin 
  - Het naar jou opsturen van nieuwsbrieven, informatie (ongeacht het formaat)
  - Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen als je die bezoekt
  - Informatie en dienstverlening bieden ivm je loopbaan, de arbeidsmarkt, werk en werkloosheid, je rechten en je plichten… als jongere, werkzoekende, werkende, arbeidsongeschikte, senior, gepensioneerde, (…)
  - Het aanbieden en je laten deelnemen aan erkende loopbaanbegeleiding met loopbaancheques
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan vorming als militant, delegee, werkloze… 
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan socio-culturele activiteiten 
  - Syndicale ondersteuning en bijstand in brede zin 
  - Syndicale werking in brede zin
  - Verzekering van vrijwilligers 
  - Beheer en uitvoeren van betalingen, boekhouding
  - Vzw-beleid
  - Subsidiëringsvoorwaarden van de overheid
  - Communicatie over onze werking en activiteiten
  - Campagnes

  Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

  Wij houden gegevens bij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Hoelang wij jouw gegevens bijhouden is gebaseerd op volgende invalshoeken:

  - De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen
  - De duurtijd van je lidmaatschap bij ABVV
  - De duurtijd van je engagement bij ABVV en zijn vzw's
  - Het voor jou eenvoudig maken als je na een onderbreking toch opnieuw wil aansluiten
  - De aard van de geboden service en eventuele nazorg die wij willen bieden, ook al ben je geen lid meer 
  - Jouw recht om gegevens te laten wissen 
  - De duurtijd voorgeschreven door de overheidsverplichting

  Concreet zijn de bewaartermijnen: 

  - Lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap.
  - Inschrijving activiteit of aankoop publicatie: 1 jaar na initiële inschrijving opdat je bij een nieuwe inschrijving of bestelling niet opnieuw al je gegevens moet doorgeven.
  - Boekhoudkundige documenten: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar.
  - Sociaal-cultureel werk: maximaal 10 jaar of 2 beleidsperiodes in functie van overheidscontrole. 
  - Loopbaancentrum: 10 jaar.
  - Overheidsopdracht (bv. VDAB, WSE, …): 10 jaar.
  - Beeldmateriaal: archivering na 10 jaar.

  Wie heeft zicht op jouw gegevens?

  Binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw’s hebben alleen die medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens, als ze er binnen hun takenpakket de verantwoordelijkheid  toe hebben om persoonsgegevens te verwerken of te raadplegen. Zij zijn uiteraard gebonden aan geheimhouding.

  Wij delen persoonsgegevens enkel met interne en externe diensten waar wij mee samenwerken als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben. We zien er dan ook op toe dat ook zij zich aan alle wetgeving houden en correct met jouw gegevens omgaan. We sloten met deze verwerkers sluitende overeenkomsten volgens de wettelijke voorschriften, die garanties bieden over geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.

  Diensten en organisaties waarmee wij samenwerken:

  - ABVV-gewesten en -centrales
  - Vlaamse overheidsdiensten zoals VDAB of Departement Socio-cultureel Werk
  - Ziekenfonds
  - OCMW’s  
  - Banken en verzekeringsmaatschappijen
  - IT-diensten en externe programmeurs
  - Drukkerijen
  - Surveybedrijven voor tevredenheidsmetingen
  - Mailingbedrijven of platformen 
  - Organisaties voor vorming en training 
  - Communicatiebedrijven 
  - Werkgevers 

  Wij hanteren strikte regels!

  Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

  - Alle verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en je kan hier steeds inzake in hebben.
  - Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
  - We vermelden je steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
  - We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
  - De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
  - We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
  - We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
  - We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
  - We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde je persoonsgegevens steeds veilig te houden.
  - Je kan steeds vragen stellen en je rechten op inzage e.d. uitvoeren.
  - We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
  - Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

  Wij voorzien een sterke beveiliging, daar mag je op rekenen

  We nodigen je uit om de rubriek “technische maatregelen” te lezen onderaan, indien je meer informatie wenst over de technische en organisatorische maatregelen die wij voorzien om je persoonsgegevens op de meest veilige wijze te behandelen

  Je hebt rechten!

  Wij hanteren maximale transparantie en je kan bij ons terecht met alle vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw's.

  Zoals voorzien in de GDPR-wetgeving, kan je toegang krijgen tot de persoonsgegevens waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Je kan inzage krijgen, gegevens laten corrigeren, schrappen, je verzetten tegen verwerkingen alsook heb je het recht om het gebruik van jouw gegevens te beperken. 

  Er zijn enkele uitzonderingen:

  - Sommige gegevens moeten wij wettelijk bewaren of doorgeven aan de overheid.
  - De persoonsgegevens die wij verwerken in kader van een opdracht van een overheidsdienst zoals VDAB, blijven eigendom van VDAB. Voor het uitoefenen van je rechten kan je terecht bij de betrokken overheidsdienst. Je zal hierover bij de aanvang van de dienstverlening geïnformeerd worden. 

  Heb je vragen? 

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, jouw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of je gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kan je contact opnemen met de DPO van het Vlaams ABVV:

  Vlaams ABVV tav DPO
  Hoogstraat 42, 1000 Brussel 
  dpo@vlaamsabvv.be

  Hierna volgt nog informatie over ons cookie-beleid, sociale media en technische beveiliging van je persoonsgegevens.


  Technische maatregelen voor de beveiliging

  Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig opgeslagen zijn:

  - Alle medewerkers die namens het Vlaams ABVV en zijn vzw's van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de deontologische geheimhouding ervan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  - Ons intern netwerk en bijhorend datacenter waarin je persoonsgegevens opgeslagen worden,  bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door aangepaste technologieën (firewall).
  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk.
  - Er zijn toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
  - Er zijn maatregelen van kracht met oog op brand- en diefstalpreventie binnen onze gebouwen. De aanwezige servers zijn fysiek en logisch beveiligd.
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  - We pseudonimiseren, verwijderen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt.
  - We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en sturen bij waar nodig. 
  - Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
  - Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.


  Cookies op onze websites 

  Wat is een cookie? 

  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het surfen op een website vanop je computer, tablet, smartphone… gegevens bijhoudt gedurende een tijd. Bij een volgend bezoek aan die site worden die gegevens herkend en gelezen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld je voorkeuren ingesteld bij een vorig bezoek automatisch worden hernomen.

  De websites van het Vlaams ABVV en zijn vzw’s maken zelf beperkt gebruik van cookies.

  Het gaat daarbij om functionele cookies. Dit doen we om je  surfervaring te verbeteren. Zo onthouden we voor welk kantoor je  laatst de openingsuren hebt opgezocht op de site. Bij een volgend bezoek tonen we je dan meteen de openingsuren van dit kantoor.
  En om controle cookies. Deze onthouden uw toestemming of weigering.

  We maken ook gebruik van plug-ins (invoegtoepassingen) van derden om bepaalde zaken op de site te tonen. Deze plug-ins kunnen cookies veroorzaken eigen aan de toepassing.

  We gebruiken de plug-ins van:

  • Issuu
   via de Issuu plug-in maken we onze brochures en andere gedrukte media via de website toegankelijk en doorbladerbaar.
    
  • YouTube
   via de YouTube (onderdeel van Google Inc.) plug-in worden YouTube video materiaal raadpleegbaar op onze site zonder dat je naar YouTube zelf moet springen.
    
  • Vimeo
   via de plug-in van Vimeo kan je je video materiaal bekijken rechtstreeks op onze site.
    
  • Google Analytics
   via Google Analytics proberen we zicht te krijgen op hoe onze site wordt gebruikt, welke pagina’s vooral worden bekeken, …

  Je vindt uitleg over deze cookies op de site van de aanbieder in kwestie. 

  Cookies verwijderen of blokkeren

  Jouw cookies-instellingen kan je ten alle tijden aanpassen of verwijderen. In het menu van je browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan je wijzigingen opslaan. Dit moet je doen op elk apparaat waarmee je websites bezoekt.

  Voor het goed gebruik van onze site is het aangeraden cookies actief te laten.

  Wijzigingen

  Het Vlaams ABVV kan deze cookie-verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites. 

  De laatste wijziging gebeurde op 05/06/2018.


  Social media beleid 

  Wij willen een moderne vakbond zijn en daarom gebruiken wij de mogelijkheden die geboden worden door de diverse sociale media. Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht je te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt. We willen je ook toelaten om als lid al deze informatie te delen met je eigen netwerk. 

  Zo voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die je toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven.

  Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale media-aanbieders, waarop je bent aangesloten, na te lezen. Zo krijg je zicht op wat deze sociale media bedrijven via cookies doen met je (persoons)gegevens.

  Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als wij onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend. 

  Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


   

 • Privacyverklaring

Bookmark and Share

Competenties bepalen voor de basisvorming in elk gewest - presentatie - Basissokkel - Thema (SocVerk) 

Het belang van de sociale verkiezingen – basisvorming | sociale verkiezingen - educatief materiaal 

Kadervorming oktober 2007 ‘sociale verkiezingen‘ - materiaal - scenario e.a 

 • Franky Roels
 • oktober 2007
 • 2 Zip-bestanden met
  • Werkfiches (11)
  • Blanco werkfiche
  • Werkmethode
  • Kieskalender en procedure
  • scenario
  • technieken (EHBO)

Oefeningen voor gemeenschappelijke basissokkel V&A - Basissokkel - Thema (SocVerk) 

 • Sarah Lambrecht
 • juni 2016
 • de 2 competenties die voorlopig werden bepaald; mettertijd worden er oefeningen aan toegevoegd

Sociale verkiezingen - Gazelco: procedure en propaganda - scenario - beginners+gevorderden 

Sociale verkiezingen - scenario - gevorderden 

Sociale verkiezingen - scenario - gevorderden 

Sociale verkiezingen - scenario - gevorderden 

Sociale verkiezingen - Wie krijgt een mandaat? - presentatie+oefening - educatief materiaal 

 • David Degraeve
 • maart 2004
 • Binder (476 kB) met presentatie (ppt) + uitgewerkt voorbeeld (Word)

Sociale verkiezingen en vrouwen - scenario 

Sociale verkiezingen – opstapvorming nieuwe kandidaten - scenario 

Carola: met integratie van 'Alfred Jodocus' en oefeningen kadervorming (oktober 2007) van onze groep.

Sociale verkiezingen – propaganda en campagne – communicatie - educatief materiaal 


Carola: presentatie over mogelijke propagandamiddelen met het oog op sociale verkiezingen en telkens enkele aandachtspunten erbij.

Sociale verkiezingen: bijscholingsdagen animatoren - scenario 

Sociale verkiezingen: campagne stappenplan – handleiding voor vw en animator - educatief materiaal 

Sociale verkiezingen: campagne voeren – korte handleiding - educatief materiaal 

Sociale verkiezingen: kandidaten onderweg - scenario 

 • Jan Holvoet
 • mei 2004
 • Binder (252 kB): 5 scenario's (5 dagen)

Sociale verkiezingen: nieuwe kandidaten - scenario 

Sociale verkiezingen: van diesel naar turbo - scenario - gevorderden 

SV 2012 - Gids - Thema (SV) 

SV 2004 - nieuwe kandidaten (ABVV - WVL Christ. De Clercq) - scenario + bijlagen 

SV 2008 - Blindevlekken regie + huisbezoekers + bijlagen - educatief materiaal 

 • David Degraeve
 • mei 2007
 • presentatie (519 kB - 88 dia’s) met:
  • regie
  • huisbezoekers: voorbereiding en nazorg, telefoongesprek, huisbezoek
  • bijlagen

SV 2008 - checklist getuige - educatief materiaal 

 • Franky Roels (V&A West-Vl.)
 • februari 2008
 • Word (243 kB - 13 pag.)

SV 2008 - Communicatie De Lijn - scenario - Thema (SV) 


Scenario voor 3-daagse vorming, gegeven aan nieuw verkozenen.

SV 2008 - presentatie procedure e.a. - educatief materiaal 

 • David Degraeve
 • 27 juni 2007
 • presentaties van François Philips (dienst Ondernemingen ABVV) en Isabelle Van Hiel (econ. studiedienst ABVV):
  • wettelijk kader (ppt 34 kb - 8 dia’s)
  • sociale verkiezingen 2008 in vogelvlucht (ppt - 118 kB - 13 dia’s)
  • procedure (ppt - 166 kB - 48 dia’s)

SV 2008 - propaganda en campagne - presentatie - educatief materiaal 

SV 2008 - tellen van stemmen, verdelen van mandaten - educatief materiaal 

SV 2012 - assertieve communicatievaardigheden - voor nieuwe kandidaten - sociale verkiezingen 2012 

SV 2012 - Bevoegdheden CPBW, OR,VA - fichespel (nieuwe kandidaten EHBO) - Thema (SV) 

SV 2012 - definitieve resultaten - FOD WASO - sociale verkiezingen 

 • David Degraeve
 • januari 2013
 • FOD WASO: http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=38014
Grafieken met vergelijking resultaten SV 2008.

SV 2012 - Infofiche 02-2012 

SV 2012 - kiessimulatie voor getuigen - Thema (SV) 

 • David Degraeve
 • april 2012
 • materiaal voor simulatie van 1 dag, voor getuigen
 • 16 documenten (12 Word, 2 Exel, 2 ppt)

SV 2012 - oefening samenwerken in ploeg (nieuwe kandidaten EHBO) - Thema (SV) 

SV 2012 - Ontwerp Vormingsmateriaal algemeen doel ‘creatief gebruik maken van campagnemateriaal‘ (nieuwe kandidaten) - Thema (SV) 

SV 2012 - Ontwerp vormingsmateriaal algemeen doel ‘voorstellen formuleren voor ons ABVV-programma‘ (ervaren kandidaten) - Thema (SV) 

SV 2012 - Ontwerp vormingsmateriaal voor algemeen doel ‘overtuigingsgesprek met een collega‘ (ervaren kandidaten) - Thema (SV) 

SV 2012 - promomateriaal - Thema (SV) 

 • David Degraeve
 • juni 2011
 • promomateriaal: 3 brochures + flyer(pdf):
  • ABC van het CPBW
  • ABC van de OR
  • ABC van de procedure
  • Flyer : ‘Kandidaat zijn voor het ABVV. Waarom jij niet? ‘

SV 2012 - scenario ervaren kandidaten - Van Diesel tot Turbo (Mechelen-Kempen) - SV 2012 

SV 2012 - Vormingsmateriaal algemeen doel ‘actieplan SV opstellen obv de procedure‘ (ervaren kandidaten) - Thema (SV) 

SV 2012 - Vormingsmateriaal algemeen doel ‘meehelpen kandidatenlijst opstellen‘ (ervaren kandidaten) - Thema (SV) 

SV 2012 - Vormingsmateriaal communicatiedag BTB ‘kandidaten vinden en werven‘- Thema (SV) 

SV 2012 - vormingsmateriaal infomodule procedure (Oost-Vlaanderen) - Thema (SV) 

SV 2016 - ABVV-gids ‘Sociale verkiezingen 2016‘ - Thema (sociale verkiezingen) 

SV 2016 - divers educatief materiaal - Thema (sociale verkiezingen) 

SV 2016 - drie keer materiaal ‘kiesgetuigen’ - Thema (sociale verkiezingen) 

 • David Degraeve
 • 2016
 • Vormingsmateriaal ‘kiesgetuigen’ van drie collega’s:

SV 2016 - EHBO CPBW - scenario’s 5-daagse - Sociale verkiezingen 

SV 2016 - EHBO OR - scenario’s 3-daagse - Sociale verkiezingen 

 • Arnout Vermeire
 • mei 2016
 • scenario‘s voor 3-daagse en opmerkingen over scenario‘s

SV 2016 - Franstalig materiaal (O-Vl en W-Vl) - Thema Sociale Verkiezingen 

SV 2016 - Gendertips - Thema (sociale verkiezingen) 

 • Martine Vandevenne (ABVV Gender mainstreaming)
 • december 2015
 • Gendertips voor delegees en bestendigen in hun zoektocht naar kandidates voor de sociale verkiezingen 2016.

SV 2016 - Hoe voer ik campagne op Facebook? (met juridische tips) - handleiding - Thema (sociale verkiezingen) 

SV 2016 - procedure - presentatie - thema (sociale verkiezingen) 

SV 2016 - Procedure SV 2016: presentatie ‘procedureavond‘ en opdrachten - Thema (sociale verkiezingen) 

 • Astrid Paalman - V&A Oost-Vlaanderen
 • november 2015
 • Presentatie ‘procedureavond’ (ppt - 514 kB - 34 dia’s)
 • Opdrachten (Word)

SV 2016 - scenario’s - ervaren kandidaten - Sociale verkiezingen 

SV 2016 - scenario’s - nieuwe kandidaten - Sociale verkiezingen 

SV 2016 - scenario’s - sociale bescherming - Sociale verkiezingen 

 • Silverine Staelen
 • september 2015
 • Scenario’s voor 5-daagse vorming ‘sociale bescherming’ - dag 5 bevat een competentieschema

SV 2016 - toelichting bij procedure SV - Thema (sociale verkiezingen) 

SV 2016 - vormingstips collega’s - Thema (sociale verkiezingen) 

SV 2020 - ‘Procedure in vogelvlucht’ en ‘Wat verandert er?’ - presentatie - Thema (Sociale verkiezingen) 

 • David Degraeve
 • juni 2019
 • ppt (69 dia‘s - 916 kB)
  De op 6 juni 2019 getoonde PPT die is vervolledigd naar aanleiding van de tussenkomsten van de deelnemers en de bijkomende informatie die we ondertussen van de FOD hebben ontvangen.

SV 2020 - 10 Tips voor een goede campagne - Sociale verkiezingen 

Tips van BBTK n.a.v. van hun SZ-campagne 2016.

Syndicale communicatie – scenario 

 • David Degraeve
 • voorjaar 2006
 • Zip-bestand (9,6 mB) met:
  • scenario + 27 bijlages;
  • plus 1 bestand (pdf) met alle bijlages;
  • geleverd door BBTK Vorming.